V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vzniklo na naší škole školní poradenské pracoviště.

ČLENY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ /ŠPP/ JSOU:

Mgr. Martin GAZDÍK, výchovný poradce

Mgr. Iva POHLOVÁ, školní metodička prevence

Mgr. Magdaléna HEBELKOVÁ, školní psycholožka

Mgr. Romana TOMÁŠKOVÁ, speciální pedagožka

SLUŽBY ŠPP

Účelem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských služeb ve škole žákům a jejich rodičům/zákonným zástupcům.

Poskytování poradenských služeb je pro žáky a jejich zákonné zástupce bezplatné.

ŠPP spolupracuje kromě žáků a jejich zákonných zástupců také s třídními učiteli a dalšími pedagogy školy. ŠPP zajišťuje také koordinaci a spolupráci s dalšími školskými zařízeními /např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem/ a dalšími odborníky a institucemi.

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠPP SE VZTAHUJÍ K NÁSLEDUJÍCÍM OBLASTEM:

  • podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami,
  • podpora žáků s výchovnými problémy,
  • podpora žáků se vzdělávacími obtížemi,
  • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
  • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  • spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci žáků,
  • metodická podpora pedagogů,
  • prevence rizikového chování,
  • tvorba, realizace a zajišťování preventivních programů,
  • kariérové poradenství.